Witamy w BCT Ba?tycki Terminal Kontenerowy sp. z o.o.

Rejestracja nowego użytkownika
Z Mainsail Online otrzymujesz dokładne informacje, aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Zarejestruj się jeszcze dziś!

Bezpieczne logowanie
Nazwa użytkownika
Hasło
Zapomniałeś hasła?

Szanowni Klienci BCT,
(aktualizacja 20-10-2023)


W oparciu o decyzje Służby Celnej i obowiązujące przepisy prawa, informujemy że zostaną wprowadzone zmiany związane z obsługą ładunków w terminalu BCT‐Bałtycki Terminal Kontenerowy w zakresie:

1. Udzielania zgody na wyprowadzanie towarów z magazynu czasowego składowania BCT ‐ tzw. ściągania stopów systemowych,
2. Wypełniania elektronicznej ewidencji magazynu czasowego składowania w części numeru zgłoszenia celnego MRN.

Powyższe będzie skutkowało następującymi działaniami, które zaczną obowiązywać od dnia 01.07.2023:

1. WYWÓZ
Zgodnie z wymogiem KAS dla wszystkich kontenerów w procedurze wywozowej zostanie założony automatyczny stop systemowy, tzw. HOLD.
Warunkiem zgody na wyprowadzenie towaru (załadunek na statek) będzie zdjęcie HOLD po dokonanej odprawie celnej wywozowej lub zamkniętej operacji tranzytowej. Dopisanie numeru MRN i usunięcie HOLD z kontenera możliwe jest z wykorzystaniem systemu PCS. Od dnia 01.10.2023 funkcjonariusze Oddziału Celnego "Baza Kontenerowa" w Gdyni odstępują od zdejmowania HOLD w systemie BCT.
Dopisanie numeru MRN i usunięcie HOLD z kontenera możliwe jest z wykorzystaniem systemu PCS lub na podstawie zlecenia specjalnego "Zdjęcie HOLD" utworzonego w systemie BCT, w polu kod specjalny tworzonego zlecenia należy wprowadzić numer zgłoszenia celnego/MRN.

2. PRZYWÓZ
Dla kontenerów w procedurze przywozowej funkcjonariusze Oddziału Celnego "Baza Kontenerowa" w Gdyni odstępują od zdejmowania HOLD w systemie BCT.
Dopisanie numeru MRN i usunięcie HOLD z kontenera możliwe jest z wykorzystaniem systemu PCS lub na podstawie zlecenia specjalnego "Zdjęcie HOLD" utworzonego w systemie BCT, w polu kod specjalny tworzonego zlecenia należy wprowadzić numer zgłoszenia celnego/MRN. Jeżeli do BCT zostanie wysłana prośba o usunięcie HOLD z kontenera, tzn. utworzone zostanie w/w zlecenie specjalne, to dodatkowo koniecznym jest wysłanie mail na adres: odprawa@bct.gdynia.pl z dokumentami poświadczającymi objęcie towaru procedurą celną i uiszczenia należności celnych przywozowych (dług celny w przywozie) ‐ np. komunikat DS299 otrzymany z systemu KAS. W tytule maila należy podać numer zlecenia specjalnego lub odpowiedzieć na automatyczną wiadomość wysłaną z systemu BCT po utworzeniu zlecenia z załączonymi dokumentami.

3. TRANZYT
Do systemu NCTS2 należy przekazać komunikat IE007 informujący o przedstawieniu towaru. Jest to obowiązek podmiotu/zgłaszającego, który przedstawia towar w urzędzie przeznaczenia. Zdejmowanie HOLD i generowanie komunikatu IE025 (zwolnienie towarów z tranzytu) jest aktualnie dokonywane przez Oddział Celny "Baza Kontenerowa".

Powyższe zmiany dotyczą ładunków w kontenerach.

Proces obsługi drobnicy pozostaje bez zmian do dnia 31.12.2023. BCT w porozumieniu z systemem PCS rozpoczyna testy/pilotaż automatycznego zwalniania towarów drobnicowych analogicznie jak to działa do tej pory dla kontenerów.

Opisane zmiany wynikają m.in. z obowiązku prowadzenia przez organy celne kontroli celno‐skarbowej w oparciu o art. 46 i 188 UKC oraz uszczelnienia granicy morskiej na kierunku wywozowym (wywóz, tranzyt odbiorczy, dostawy wewnątrzwspólnotowe).

Szanowni Klienci BCT,

ZMIANY w OBSŁUDZE DROBNICY w zgłoszeniach celnych ‐ obowiązkowe użycie kodu DS001- BCT, jako dokument poprzedni należy wpisywać numer deklaracji drobnicowej oraz stosownie do potrzeb używać kodu DS002; zasady te są uzgodnione z urzędem celnym.

Zamiany te wynikają z prowadzonego pilotażu mającego umożliwić automatyczne zwalnianie towarów drobnicowych w systemie BCT za pośrednictwem komunikatów otrzymanych z systemu PCS.

Prosimy zapoznać się z załączonym komunikatem zespołu Polskiego PCS:
Szczegóły na stronie www.bct.gdynia.pl/pcsinfo
Szanowni Klienci BCT,

Informujemy iż zgodnie z załączonym komunikatem zespołu Polskiego PCS, rozpocznamy testy/pilotaż mający umożliwoć automatyczne zwalnianie towarów drobnicowych w systemie BCT za pośrednictwem komunikatów otrzymanych z systemu PCS.
Szczegóły na stronie www.bct.gdynia.pl/pcsinfo
Szanowni Klienci BCT,

Informujemy iż zgodnie z Newsletter Krajowej Izby Skarbowej Z/29/2022 od dnia 04.05.2022 udostępniona zostaje funkcjonalność automatycznego potwierdzania wywozu za pośrednictwem platformy polskiego PCS wszystkim dokonującym zgłoszeń celnych w eksporcie.
W trakcie obsługi operacji wywozowej PCS na bieżąco aktualizuje w systemach terminalowych status odprawy celnej kontenera. W przypadku terminala BCT numery odpraw celnych wywozowych będą dostępne dla Oddziału Celnego Baza Kontenerowa.

Celem skorzystania z automatyzacji eksporterzy zobowiązani są do dokonywania elektronicznego przedstawienia towaru z wykorzystaniem komunikatu IE507 albo IE507B.
Co ważne ‐ komunikat ten musi trafiać do systemu AES/ECS2 w odpowiednim momencie, tj. w momencie udostępnienia kontenera na terminalu do ewentualnej kontroli celnej.

Przy wypełnianiu zgłoszenia celnego w systemie AES należy dokonać następującej czynności w polu 44 ‐ Wpisać Kod informacji dodatkowej: PCS01 z opisem: PL701071897800000.

Ponadto w przypadku, gdy UWA#UWU (urząd wyprowadzenia jest inny niż urząd wywozu), status "zgoda na wyprowadzenie towaru" wymaga przedstawienia towaru w UC wyprowadzenia. Przedstawienie dokonuje się poprzez przesłanie komunikatu IE507.

Opisana powyżej automatyzacja skutkuje:
‐ przyspieszeniem i usprawnieniem odpraw w portach morskich,
‐ automatycznym wygenerowaniem IE599 bez konieczności ingerencji i manualnych czynności funkcjonariusza, co pozwala KAS wykorzystać kadry do innych czynności związanych z obsługą obrotu towarowego w porcie morskim

Krajowa Administracja Skarbowa rekomenduje zastosowanie tego rozwiązania informatycznego i postuluje, aby eksporterzy dostosowali swoje procesy biznesowe do przedstawionego powyżej rozwiązania,

Polski PCS we współpracy z klientami pracuje nad dalszym rozwinięciem form wsparcia dla eksportów w zakresie komunikatu IE507, dlatego prosimy o śledzenie strony Polski PCS

Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o.
Szanowni Klienci,

W portach Gdyni i Gdańska Polski PCS (Port Community System) wdrożył usługę automatycznego zwalniania kontenerów po zakończeniu obsługi zgłoszenia w procedurze dopuszczenia do obrotu przez system AIS/IMPORT.

W tym celu zgłaszający powinien zadeklarować w nagłówku zgłoszenia celnego w miejscu przeznaczonym na adres e-mail prowadzącego magazyn czasowego składowania, do którego ma być przesłany komunikat DS299, adres e-mail customs_cargo@polskipcs.pl (technicznie odbywa się to w programie informatycznym dedykowanym dla zgłoszeń celnych). W rezultacie Polski PCS otrzyma komunikat DS299 w postaci danych identyfikujących kontener w Terminalu Kontenerowym i przetworzy go na komunikat CUSRES dedykowany dla indywidualnego systemu IT Terminala Kontenerowego.

Komunikat DS299 w zgłoszeniu celnym należy wypełnić zgodnie ze wskazaną poniżej instrukcją:
‐ wypełnić pole przeznaczone na adres e-mail Polskiego PCS: customs_cargo@polskipcs.pl (jako adres magazynu czasowego składowania),
‐ w polu 40 dokumentu SAD (dokument poprzedni) użyć kodu X-337 (niezależnie od tego, czy deklaracja do czasowego składowania była złożona do systemu AIS czy też nie),
‐ użyć kodu informacji dodatkowej DS001 oraz wskazać terminal, na którym zlokalizowany jest kontener, używając kodu BCT,
‐ użyć kodu informacji dodatkowej DS002, jeśli dla danego kontenera /kontenerów istnieje więcej niż 1 zgłoszenie, oznaczając je kolejno: DS002 1/2, DS002 2/2 itp.

Automatyczne zwolnienie nie dotyczy typowań do kontroli przez Służbę Celno-Skarbową.

Zgłoszenia w procedurze tranzytu, bądź gdy towar w kontenerze jest zgłaszany w części do procedury tranzytu w NCTS i dopuszczenia do obrotu w AIS/Import, podlegają zwalnianiu przez klienta na podstawie obowiązujących upoważnień.
Prawidłowe wypełnienie zgłoszeń celnych przez klientów gwarantuje automatyczne wprowadzenie danych do naszego systemu MAINSAIL.
W przypadku pojawienia się problemów możliwe jest zwolnienie kontenera na dotychczasowych zasadach.

W ewentualnych sprawach organizacyjnych i instruktażowych wsparcie zapewniają przedstawiciele Polskiego PCS:
Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BCT‐Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Kwiatkowskiego 60. W związku z powyższym, wypełniając obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 ‐ 2 (RODO) "Klauzule Informacyjne" znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.bct.gdynia.pl w zakładce "Dla klientów" ‐ "Rozporządzenie RODO".